10:18 | 06/01/2017

Chi phí thẩm tra và xử phạt đối với chủ đầu tư khi quyết toán dự án hoàn thành

(Xây dựng) - Trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành, nếu tổng mức đầu tư khi phê duyệt quyết toán vượt so với tổng mức đầu tư dự toán đã được phê duyệt thì chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.


Ảnh minh họa.

Ngày 21/10/2016, Sở Tài chính TP Cần Thơ gửi công văn xin ‎kiến Bộ Xây dựng về chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2971/BXD-KTXD ngày 28/12/2016 trả lời như sau:

1. Việc quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành, thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành, nếu tổng mức đầu tư khi phê duyệt quyết toán vượt so với tổng mức đầu tư dự toán đã được phê duyệt, thì chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015.

2. Hành vi chậm quyết toán công trình xây dựng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 4, Điều 18, Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm về thời gian quyết toán công trình xây dựng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì theo quy định tại Khoản 4, Điều 59, Nghị định 121/2013/NĐ-CP về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, quy định: “Công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: Hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở” có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Đoan Trang

Các bài đã đăng: