21:08 | 04/08/2013

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Câu hỏi của bạn Đặng Văn Đoàn tại hòm thư llcco6lc@gmail.com hỏi :

Câu hỏi 1: Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm vật liệu, thiết kế thành phần cấp phối bê tông và thi công đúng chỉ dẫn của đơn vị thí nghiệm (lượng hao hụt vật liệu tương đương định mức dự toán, hồ sơ dự thầu), Khi thi công có sự chứng kiến của kỹ sư tư vấn giám sát. Trong quá trình đổ bê tông có lấy mẫu để kiểm tra cường độ. Nhưng khi nén mẫu bê tông không đảm bảo cường độ theo thiết kế (cả cường độ 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày). Vậy chúng tôi phải xử lý như thế nào?

1. Phải đập phần bê tông đã đổ đi (bê tông dầm sàn mái)? (nếu cường độ đạt bao nhiêu % cường độ thiết kế thì không phải đập?)

2. Phải nghiệm thu bê tông theo đúng cường độ thực tế, nhưng không thay đổi đơn giá trúng thầu vì hao hụt vật liệu vẫn tương đương.

3. Nghiệm thu bê tông theo đúng cường độ thực tế, tính lại đơn giá vật liệu bê tông theo mác thực tế và định mức dư toán tương đương.

Hoặc xử lý khác.

Câu hỏi 2. Phụ lục 2-bảng xác định giá trị hoàn thành theo hợp đồng (thông tư 06, hướng dẫn hợp đồng xây dựng) chỉ ghi đại diện nhà thầu ký, ghi rõ họ tên, chức vụ không yêu cầu đóng dấu như phụ lục số 1. Vậy có cần phải giám đốc ký, đóng dấu không? nếu chỉ kỹ thuật ký ghi rõ họ tên, chức vụ có được không? (nếu kho bạc yêu cầu giám đốc ký, đóng dấu có phải cố ý sách nhiễu không?)

Câu hỏi 3. Trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo từng giai đoạn, hồ sơ hoàn công, các tập hô sơ khác có liên quan đến công trình. Tờ bìa có phải chỉ là chỉ dẫn để dễ tìm thôi hay không hay là yêu cầu bắt buộc và giám đốc nhà thầu và chủ đầu tư phải ký, đóng dấu?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Câu 1: Theo “mục 7.1.8 và điểm g, điểm b mục 7.2.1, điều 7-Kiểm tra và nghiệm thu của TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”. Vì vậy sau khi thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông ở 28 ngày tuổi không đảm bảo cường độ theo thiết kế thì công tác thi công bê tông của công trình nêu trên không đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng.

Câu 2: Theo mục 2.2 điều 2, phần I của Thông tư số 06/2007/TT-BXD qui định “Thông tư này áp dụng đối với bên giao thầu và bên nhận thầu là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề khi tham gia ký kết hợp đồng thực hiện các hoạt động xây dựng tại Việt Nam” vì vậy:

- Cá nhân Ông hay tổ chức Ông đang công tác, khi tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư này là được.

- Nếu kho Bạc yêu cầu giám đốc ký, đóng dấu vào bảng phụ lục 02 này khi làm thủ tục thanh toán thì không phải cố ý sách nhiễu vì kho bạc không phải tổ chức thuộc diện bắt buộc áp dụng Thông tư này.

Câu 3: Biểu mẫu và qui cách hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn thi công được qui định tại hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu.

Trong hoạt động xây dựng để tiến hành lập hồ sơ hoàn thành công trình cần căn cứ và thực hiện theo hướng dẫn của phụ lục 7- Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009.


Nghiệm thu bê tông (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: