16:10 | 21/05/2018

Góp ý Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1904/BCT-ĐL của Bộ Công Thương đề nghị góp ý Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Về vấn đề trên, ngày 14/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1092 /BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương với nội dung như sau: Thứ nhất, về sự phù hợp quy hoạch, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 quy định: Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III có công suất 750MW, đưa vào vận hành năm 2020; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV có công suất 750MW, đưa vào vận hành năm 2021.

Theo Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi kèm Văn bản số 1904/BCT-ĐL ngày 14/3/2018 thì Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III được lập với quy mô công suất 1.050MW, đưa vào vận hành năm 2022; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV được lập với quy mô công suất 1.050MW, đưa vào vận hành năm 2023. Những nội dung điều chỉnh này cần được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Trên cơ sở nội dung điều chỉnh về quy mô công suất nêu trên, Chủ đầu tư cần tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định làm cơ sở để lập dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Thứ hai, về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV cần được bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về chi phí đầu tư xây dựng: Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cần được rà soát, cập nhật văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành. Các khoản mục chi phí và sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cần đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc phân cấp các công trình chính của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo các quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để làm cơ sở xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: