17:05 | 10/07/2018

Hiểu cho đúng về việc bổ nhiệm cán bộ tại Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam

(Xây dựng) – Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin có đăng tải việc Tổng Giám đốc Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu. Báo điện tử Xây dựng đã nhận được công văn của Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) cung cấp thông tin về vấn đề này.

Theo đó, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng Cty, các chi nhánh Cảng hàng không của Tổng Cty được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng Cty chuyển sang mô hình hoạt động Cty CP từ ngày 01/04/2016. Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng Cty đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, can chức năng và các Cảng hàng không vào tháng 12/2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Tổng Cty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Trong giai đoạn giữa năm 2017, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Cty nghỉ hưu theo chế độ, phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện. Sau khi đồng chí Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy và Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc kiện toàn tổ chức của Tổng Cty, làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp, bao gồm:

Kiện toàn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng Cty; kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sản xuất thuộc các chi nhánh cảng hàng không; định biên số lượng cấp phó của các đơn vị.

Căn cứ thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Tổng Cty và các Quy chế nội bộ, sau nhiều lần xem xét, thảo luận từ 6/2017 đến tháng 3/2018, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, Quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức nêu trên. Trên cơ sở các quyết định này, hệ thống tổ chức của toàn Tổng Cty bao gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động, cụ thể: 13 ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Cty, 30 phòng nghiệp vụ, 01 đội; 22 chi nhánh cảng hàng không, 68 phòng nghiệp vụ, 18 trung tâm, 243 đội nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp, đặc biệt là nhu cầu cán bộ thuộc các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh, quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, trên cơ sở cơ cấu tổ chức và quy hoạch cán bộ, Ban tổ chức Đảng ủy và Ban tổ chức nhân sự đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình Hội đồng Quản trị và Ban Thường vụ Tổng Cty xem xét, quyết định.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành 32 Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền theo quy định chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Cty. Trong tháng 4 và tháng 6/2018, Tổng Cty thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ như sau:

Bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi: 15 trường hợp; trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của Tổng Cty.

Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016: 53 trường hợp; trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội.

Bổ nhiệm mới: 36 trường hợp trong quy hoạch; trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cấn bộ cấp đội.

Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo Tổng Cty căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức; được thực hiện theo quy định, quy chế của Tổng Cty; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021.

Với các nội dung nêu trên, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng Cty.

Hải Đăng

Các bài đã đăng: