11:12 | 14/09/2011

Hình thức giá hợp đồng xây dựng

Trả lời công văn số 288/SXD-QLXD ngày 22/7/2011 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc điều chỉnh hình thức giá hợp đồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác trong hợp đồng”. Vì vậy, việc điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ trọn gói sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là không phù hợp với quy định hiện hành.

2. Tuy nhiên, với tình hình biến động lớn của giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng như những tháng đầu năm 2011 và thay đổi tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011, Bộ Xây dựng đề nghị như sau:

Đối với các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định bị ảnh hưởng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và thay đổi chế độ tiền lương tối thiểu vượt ngoài tầm kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu thì yêu cầu Chủ đầu tư và Nhà thầu rà soát, thực hiện giải pháp cắt giảm chi phí như: có thể thay đổi chủng loại vật liệu, cải tiến biện pháp thi công đối với những khối lượng chưa thực hiện (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án và chất lượng công trình). Sau khi Chủ đầu tư đã áp dụng các giải pháp nêu trên, nếu vẫn còn vượt giá hợp đồng đã ký kết do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và thay đổi tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011, Bộ Xây dựng sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh giá một số loại nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu (xăng, dầu, thép các loại, xi măng, cát, đá, gỗ…) có biến động giá lớn và điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 (chỉ điều chỉnh đối với khối lượng xây lắp thực hiện từ 01/01/2011), hoặc có thể cho chuyển từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Việc chuyển đổi hình thức giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng đã ký kết mà chưa triển khai thực hiện.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: