11:16 | 25/06/2013

Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư

Câu hỏi của bạn Lê Văn Bé Tám tại hòm thư betam@cantho.gov.vn hỏi :

Hiện nay Cần Thơ có rất nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh hợp đồng (hợp đồng theo giá điều chỉnh), điều chỉnh tổng mức đầu tư. Cụ thể, tôi xin phép hỏi quý Bộ như sau:

- Trường hợp dự án đã hết thời gian thực hiện ghi trong quyết định đầu tư; đã đưa vào sử dụng và khai thác. Sau đó Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh hợp đồng (lý do trong thời gian thực hiện dự án chủ đầu tư tự điều chỉnh dự toán gói thầu vượt kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt; điều chỉnh hợp đồng làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt, tại thời điểm chủ đầu tư không xin cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh. Đến nay dự án đã hoàn thành mới xin điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh tổng mức đầu tư để thanh toán cho nhà thầu).

- Theo quy định của Luật Xây dựng và Luật đấu thầu theo cách hiểu của tôi dự án và hợp đồng xin điều chỉnh là phải đủ điều kiện được điều chỉnh theo quy định, và còn trong thời gian thực hiện dự án.

Trường hợp nêu trên kính đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn và có ý kiến để làm cơ sở thực hiện.

Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Việc điều chỉnh hợp đồng phải dựa trên các điều khoản quy định trong hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Vụ Kinh tế Xây dựng


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: