09:44 | 08/07/2013

Hướng dẫn về liên danh trong đấu thầu

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thế Ngọc Châu tại hòm thư nguyenthengocchau@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 172/TTĐT-TTPA ngày 26/3/2012 của công dân Nguyễn Thế Ngọc Châu hướng dẫn về liên danh trong đấu thầu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc phân chia quyền hạn, trách nhiệm, khối lượng công việc và giá trị tương ứng đối với từng thành viên được thoả thuận trong hợp đồng liên danh. Trường hợp, các thành viên trong liên danh thống nhất đề nghị người đứng đầu liên danh để thay mặt liên danh thực hiện một số công việc theo yêu cầu thì phải quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người đó và không phụ thuộc vào khối lượng công việc thực hiện của nhà thầu liên danh đó trong liên danh.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: