14:56 | 26/04/2012

Điều chỉnh định mức tỷ lệ chi phí quản lý dự án

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 131/TTĐT-TTPA ngày 16/3/2012 của Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ về việc ông Nguyễn Duy An tại địa chỉ email duyanxdcm@gmail.com hỏi về vấn đề thực hiện điều chỉnh định mức chi phí tỷ lệ % (chi phí quản lý dự án) khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chi phí quản lý dự án là một khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư để chủ đầu tư chi cho việc quản lý dự án từ bước chuẩn bị đến khi xây dựng hoàn thành, quyết toán dự án. Chi phí quản lý dự án được tính theo tỷ lệ % tương ứng với giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi tổng mức đầu tư điều chỉnh thì chi phí quản lý dự án cũng được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với giá trị theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh dựa trên những quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án.


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: