15:24 | 18/10/2012

Điều chỉnh giá cho hợp đồng trọn gói

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 611/SYT-VP ngày 19/9/2012 của Sở Y tế Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá cho hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với hợp đồng trọn gói thì không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chế độ chính sách. Như vậy, đối với trường hợp Sở Y tế tỉnh Trà Vinh nêu tại văn bản số 611/SYT-VP, hợp đồng sẽ bị vô hiệu phần điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương.

2. Đối với công tác ép cọc bê tông cốt thép: theo quy định của Nghị định số 48/2012/NĐ-CP, hợp đồng trọn gói được hiểu là “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này”. Theo đó, đối với trường hợp Sở Y tế tỉnh Trà Vinh nêu tại văn bản số 611/SYT-VP, quá trình triển khai thi công đã có sự điều chỉnh về thiết kế, hay nói cách khác phạm vi công việc đã thay đổi. Vì vậy, việc nghiệm thu, thanh toán giá trị công tác thi công cọc bê tông cốt thép phải thực hiện theo nội dung hợp đồng được thỏa thuận giữa các bên sau khi có sự điều chỉnh thiết kế cọc và phù hợp với các quy định của pháp luật từng thời kỳ. Cụ thể đối với trường hợp này, nếu khi thay đổi thiết kế các bên không có thỏa thuận gì khác hợp đồng ban đầu thì việc thanh thanh toán khối lượng thi công cọc sẽ thực hiện theo hồ sơ thiết kế mới (với chiều dài cọc là 25m).


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: