10:06 | 23/08/2012

Khảo sát địa hình công trình đường dây tải điện

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 417/SXD-QLHĐXD ngày 25/6/2012 của Sở Xây dựng Sơn La về định mức khảo sát địa hình công trình đường dây tải điện. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Đối với công tác khảo sát địa hình đường dây tải điện như nêu tại văn bản số 417/SXD-QLHĐXD, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức như quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: