10:09 | 11/10/2018

Không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu

Một trong những nguyên tắc chung về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.


Ảnh minh họa

Theo ông Phạm Trung Thành (Đà Nẵng) tham khảo Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì: "Không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu".

Ông Thành hỏi, nếu chủ đầu tư vẫn tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt (bộ phận thẩm định độc lập với tổ chuyên gia) thì có sai so với quy định này không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc chung về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Theo đó, việc chủ đầu tư tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt là không cần thiết.


Các bài đã đăng: