10:32 | 04/10/2012

Lập dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa

Trả lời Công văn số 2432/SXD-QLN ngày 05/9/2012 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc lập dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì UBND cấp tỉnh xây dựng Chương trình Phát triển nhà ở trên địa bàn trình HĐND cấp tỉnh thông qua. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng phải được xác định cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn để tổ chức triển khai, đồng thời là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Do đó, việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở có nội dung tương tự như xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu để triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi tính toán chi phí lập Chương trình phát triển nhà ở, các địa phương có thể áp dụng Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ KH&ĐT “hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu”. Theo đó, kinh phí xây dựng chương trình được xác định (tại Điều 7, Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT) như sau:

G = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x Qn x K

Trong đó, hệ số Qn được xác định tương đương hệ số dành cho các ngành, lĩnh vực chính, quan trọng quy định tại Phụ lục VII của Thông tư nêu trên và đã được một số địa phương áp dụng như Quảng Ninh, Ninh Thuận, BR-VT (Qn= 0,3), Hưng Yên, Hải Phòng (Qn= 0,35). Thanh Hóa là một tỉnh có quy mô dân số lớn, địa hình đa dạng, phức tạp và là một trong những tỉnh trên cả nước có nhiều đơn vị hành chính nhất, vì vậy, áp dụng hệ số Qn= 0,35 để xác định kinh phí xây dựng chương trình là phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: