10:21 | 06/08/2013

Nhóm lương cho công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 18/CV-CT ngày 17/6/2013 của Cty CP Tư vấn Đầu tư và phát triển Viễn Đông về việc hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình thủy lợi, Công trình cấp nước sinh hoạt từ mạch nước lần, mạch nước đầu nguồn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

a) Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các Cty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếp xây dựng công trình đầu mối thủy lợi (hồ chứa nước) thuộc thang lương, bảng lương nhóm III, ngành Xây dựng cơ bản; ngoài ra có công việc thi công xây dựng đê, kè sông, kè biển thuộc công trình thuỷ lợi có điều kiện thi công khó khăn và tính chất công việc tương đồng với công trình đầu mối thuỷ lợi. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm III, ngành Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP cho công nhân, nhân viên trực tiếp thi công xây dựng đê, kè sông, kè biển là phù hợp. Đối với công tác thi công xây dựng công trình thủy lợi không thuộc hướng dẫn trên áp dụng theo các thang lương trong xây dựng cơ bản được quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thuộc nhóm 1.

b) Công trình cấp nước sinh hoạt từ mạch nước lần, mạch nước đầu nguồn:

Áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm II, ngành Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP cho công nhân, nhân viên trực tiếp thi công lắp đặt máy móc, thiết bị đường ống Công trình cấp nước sinh hoạt từ mạch nước lần, mạch nước đầu nguồn. Đối với công tác thi công xây dựng Công trình cấp nước sinh hoạt từ mạch nước lần, mạch nước đầu nguồn không thuộc hướng dẫn trên áp dụng theo các thang lương trong xây dựng cơ bản được quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thuộc nhóm 1.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: