14:14 | 19/07/2012

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

 

Số:  /BXD-KTXD

V/v: V/v: phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày   tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành
(PHUONG THANH TRANCOSIN)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 38/KHKT ngày 01/6/2012 của Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành (PHUONG THANH TRANCOSIN) đề nghị hướng dẫn xác định tỷ trọng các yếu tố chi phí để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 38/KHKT, Hợp đồng kinh tế số 96/HĐXD giữa Ban quản lý dự án 7 và Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành (PHUONG THANH TRANCOSIN) được ký ngày 17/6/2009 trước ngày có hiệu lực Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Thời điểm đó, các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Do đó, đối với trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp hệ số điều chỉnh (hay công thức điều chỉnh giá, Pn), thì việc xác định hệ số này thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD; việc chuyển tiếp áp dụng các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng sang thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP được quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này.

Theo đó, các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về hệ số cố định a và tỷ trọng của các yếu tố chi phí (b, c, d, ...). Để xác định hệ số cố định và tỷ trọng của các yếu tố trong đơn giá thì các bên phải căn cứ vào cơ cấu đơn giá, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng có liên quan; đây là tỷ trọng của các yếu tố chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, ... trực tiếp trong cơ cấu đơn giá.

Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành (PHUONG THANH TRANCOSIN) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06

 

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

đã ký

 

 

 

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: