09:48 | 31/07/2013

Quy định về hoạt động của Tư vấn giám sát thi công tại Thông tư 22/2010/TT-BXD

Câu hỏi của bạn Chien ngoc tại hòm thư chienngoc56@gmail.com hỏi :

- Trách nhiệm của BQL dự án hoặc tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công theo Thông tư số 22/2010/TT-BXD “Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình”: Cá nhân tư vấn giám sát thi công đã có chứng chỉ hành nghề phù hợp tham gia hoạt động thi công trên công trường có phải qua lớp huấn luyện về an toàn lao động và phải có thẻ an toàn lao động không? Nếu có thì theo quy định tại văn bản nào, cơ quan nào đào tạo, cấp thẻ.

- Điểm 6 điều 4 chương II của thông tư trên có thể dẫn đến phải hiểu rằng kể cả đối tượng tư vấn giám sát như câu hỏi trên cũng phải qua lớp huấn luyện về an toàn lao động và phải có thẻ an toàn lao động. Từ đó dẫn đến đề án 30 của Bộ Lao động đang cải cách thủ tục này; nên chăng quy định tư vấn giám sát thi công khi đào tạo song thì cấp thêm thẻ an toàn?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều 87 Luật Xây dựng có quy định: “Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tòan lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng”.

Mục VI, Khoản 1; 2, Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác huấn luyện ATVSLĐ có quy định: Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu. Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm in, cấp giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ cấp cho người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở, sau khi tham gia huấn luyện và kiểm tra đạt yêu cầu.

Theo Khoản 6, Điều 4, Chương II của Thông tư 22/2010/TT-BXD ngày 3/12/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình thì Tư vấn giám sát thi công đã có chứng chỉ hành nghề phù hợp tham gia họat động thi công trên công trường vẫn phải tham gia huấn luyện về ATVSLĐ và kiểm tra đạt yêu cầu thì mới được cấp giấy chứng nhận huẩn luyện ATVSLĐ.


Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: