14:22 | 28/04/2011

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về vốn, tài sản cho Bệnh viện Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

Số : 413 /QĐ - BXD


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về vốn, tài sản
cho Bệnh viện Xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÕY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ văn bản số 9668/BTC-HCSN ngày 26/7/2010của Bộ Tài chính về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ báo cáo tổng hợp nguồn kinh phí, kế hoạch giao vốn, phân loại nguồn hình thành tài sản, bảng kiểm kê tài sản hiện có đến 31/12/2010theo sổ sách kế toán của Bệnh viện Xây dựng;

Theo yêu cầu quản lý của Bộ Xây dựng và theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền quản lý, sử dụng nguồn vốn, tổng giá trị tài sản tính đếnthời điểm 31/12/2010theo sổ sách kế toán cho Bệnh viện Xây dựng :

- Nguồn kinh phí tự chủ (KP thường xuyên năm 2011):

7.070.000.000

- Nguồn vốn kinh doanh:

 

- Nguồn vốn hình thành TSCĐ :

 

+ Tổng nguyên giá tài sản

64.790.628.198

+ Tổng giá trị tài sản còn lại

42.123.427.350

- Các quỹ (số dư cuối năm 2010):

15.796.078.828

- Vốn nhà nước bảo toàn phát triển trong năm

7.070.000.000

Đơn vị tính: đồng

Điều 2. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhànước tại đơn vị đạt hiệu quả; có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước được giao và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hàng năm, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kê khai bổ sung đối vớicác trường hợp có thay đổi về tài sản và vốn như: do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, thu hồi, bán hoặc thay đổi mục đích sử dụng (thay đổi tên đơn vị, chia tách, sáp nhập, giải thể,...) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo công khai quản lý, sửdụng tài sản nhà nước (cùng với báo cáo quyết toán tài chính) theo quy định hiện hành và các báo cáo theo quy định tại Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý;

Căn cứ kết quả báo cáo của đơn vị, Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại đơn vị để làm cơ sở đánh giá mức độ tự chủ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong năm.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính và Giám đốc Bệnh viện Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu: VP, KHTC, TCCB.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: