22:39 | 07/07/2009

Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp.

V/v Thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ Về Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhµ ë cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, số 66/2009/QĐ-TTg, số 67/2009/QĐ-TTg về việc Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân lao động vµ người có thu nhập thấp tại đô thị, Bộ Xây dựng gửi đĩa CD chứa các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu:

1. Ký túc xá sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008 của Bộ Xây dựng;

2. Nhà ở công nhân khu công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 12/2/2009 của Bộ Xây dựng.

Các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trên đồng thời cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo địa chỉ: www.moc.gov.vn.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, tham khảo, vận dụng các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nêu trên cho các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn.

Về các thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục công bố trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để bc);

- Bộ Giáo dục &Đào tạo;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;

- Website Bộ Xây dựng;

- Lưu VP, QLN, KTQHĐT&NT,

PTĐT, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Nguyễn Trần Nam

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để bc);

- Bộ Giáo dục &Đào tạo;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;

- Website Bộ Xây dựng;

- Lưu VP, QLN, KTQHĐT&NT,

PTĐT, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Nguyễn Trần Nam


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: