10:36 | 04/07/2013

Xác định các định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư

Câu hỏi của bạn Nguyễn Phương Minh tại hòm thư phuongmaster88@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 171/TTĐT-TTPA ngày 26/3/2012 của ông Nguyễn Phương Minh hỏi về vấn đề xác định các định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định định mức chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư hiện nay được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, trong đó hướng dẫn áp dụng hai loại định mức trên được tính theo định mức tỷ lệ % và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư (hoặc trong dự toán công trình) được duyệt. Trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

Những dự án xây dựng công trình đã và đang thực hiện, tùy theo tính chất, quy mô và thực tế tiến hành của dự án mà áp dụng các định mức như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD cho phù hợp. Việc hướng dẫn cụ thể hơn các định mức về chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư như trong câu hỏi của bạn đọc cần có trường hợp cụ thể để Bộ Xây dựng giải đáp chi tiết hơn theo đúng pháp luật về xây dựng hiện hành.

Vụ Kinh tế Xây dựng


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: