09:46 | 18/06/2019

Báo cáo đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền thực hiện nhiệm vụ: “Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền, trình Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, tại Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (trong đó có các đối tượng xã biên giới);

Quyết định số 184/QĐ-BXD ngày 22/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị.

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 về việc thành lập đoàn công tác gồm các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ủy ban Dân tộc và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để làm việc với các địa phương biên giới Tây Nam để khảo sát và thu thập số liệu, hướng dẫn các địa phương biên giới Tây Nam quy hoạch các khu tái định cư cho Việt Kiều buộc phải trở về nước từ Campuchia.

Thông tư số 02/2008/TT-BXD trong những năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Dự án 1 (Chương trình 30a) và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Dự án 2 (Chương trình 125). Tuy nhiên, theo ý kiến của một số địa phương thì nhiều định mức quản lý chi phí được ban hành tại Thông tư số 02/2008/TT-BXD đến nay cần phải đánh giá sự phù hợp.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó có đối tượng là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn, do vậy cần thiết phải rà soát, cập nhật các nội dung về quản lý chi phí theo dự thảo Nghị định mới.

Từ những tồn tại, vướng mắc như trên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng Ủy ban dân tộc và các bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, tổng kết việc áp dụng các định mức quản lý chi phí để ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc hai dự án trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, kịp thời đối với nhiệm vụ được giao và chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trong triển khai kế hoạch.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: