16:50 | 19/05/2017

BDCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(Xây dựng) - Sáng 19/5, TCty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (BDCC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát buổi tại Đại hội, ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Xây dựng) ghi nhận kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2016 và đánh giá cao tình hình tài chính lành mạnh của TCty. TCty không chỉ phát huy thế mạnh trong xây lắp mà cần quan tâm phát triển đầu tư hơn nữa. Ông nhấn mạnh, thời gian tới, TCty cần đặc biệt quan tâm xây dựng kế hoạch thoái 100% vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng lộ trình.


Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc BDCC: Năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc BDCC đã triển khai các giải pháp phù hợp trong từng giai đoạn, từng công trình cụ thể, từng dự án đầu tư, tích cực phát huy nội lực, duy trì sự thống nhất và tư tưởng hành động trong TCty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, ổn định sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó, giá trị sản xuất kinh doanh 6. 458 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch; Doanh thu 4.205 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế 49,12 tỷ đồng; Nộp ngân sách 117,2 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 8,2 triệu đồng/người/ tháng, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Năm 2017, TCty đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc bám sát mục tiêu cơ bản Đề án tái cơ cấu TCty, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó chủ đạo vẫn là lĩnh vực xây lắp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, xây dựng và phát triển thương hiệu TCty, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và góp phần an sinh xã hội.

Cụ thể: giá trị sản xuất kinh doanh là 6.865 tỷ đồng đạt 106% so với năm 2016; Doanh thu là 4.450 tỷ đồng đạt 110% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế 66 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người là 8,5triệu đồng/người/tháng.


100% cổ đông thông qua các báo cáo và Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, 100% cổ đông thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Mỹ Hạnh

Các bài đã đăng: