10:57 | 29/12/2018

Bộ Xây dựng cho ý kiến về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8187/BKHĐT-KTDV ngày 15/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Sau khi, rà soát, nghiên cứu văn bản trên cơ sở các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách và đề xuất Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng thì Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng không được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trong chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020.

Tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 29/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó bao gồm: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý điều hành sang giao dịch bất động sản.

Về việc đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịnh vụ xã hội đô thị, ngày 01/12/2015, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 67/TTr-BXD về việc phê duyệt Báo cáo “Đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị giai đoạn đến năm 2020” kèm Hồ sơ gửi Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo đảm an sinh xã hội.

Góp ý chung về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt nam giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nội dung về chiến lược phát triển dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng bao gồm:

Định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng: Tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực tư vấn xây dựng từ quan điểm, cách làm, mô hình phát triển, trình độ quản lý, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, sự hiểu biết về môi trường pháp lý; đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng và minh bạch giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, kể cả tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài;

Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng tư vấn quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện, để quy hoạch phải thực sự đi trước một bước và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; Hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi, có đủ năng lực thiết kế, giám sát, quản lý dự án đối với các công trình dân dụng cao trên 40 tầng, công trình công cộng, công trình hạ tầng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; tham gia vào lĩnh vực tư vấn điện hạt nhân, năng lượng tái tạo; tham gia tổng thầu EPC các dự án giao thông, năng lượng điện, thủy lợi, công trình công nghiệp khác.

Phát triển mô hình tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, có năng lực quản lý tổng hợp về dự án bao gồm cả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, xã hội, thị trường và pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng; Áp dụng và làm chủ các phần mềm, thiết bị công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý xây dựng và kinh tế xây dựng, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Bổ sung lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị bao gồm cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, công viên, cây xanh, ánh sáng và nghĩa trang. Đây là tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu về tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về các ngành dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết quốc tế của Việt Nam với thế giới trong quá trình hội nhập. Các dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng theo danh mục phân loại các chuyên ngành dịch vụ CPC bao gồm: Dịch vụ kiến trúc (CPC – 8671); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng (CPC – 8672); Dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng đồng bộ (CPC – 8673); Dịch vụ quy hoạch và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC – 8674); Dịch vụ Xây dựng (CPC – 510); Các dịch vụ về bất động sản (CPC – 82); Các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Đẩy mạnh áp dụng Chính phủ điện tử trong công tác quản lý nhà nước; triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong các lĩnh vực: cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ môi giới bất động sản; đăng ký và công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình BIM, tiến tới mô hình thiết kế xây dựng ảo (Virtual Design and Construction) nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng từ thiết kế ý tưởng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, quản lý quá trình thi công xây dựng, vận hành và bảo trì công trình.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: