16:44 | 19/11/2018

Cho ý kiến về chấp thuận đầu tư dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City)

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1422/UBND-QHXD ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị cho ý kiến chấp thuận đầu tư dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) và hồ sơ gửi kèm. Căn cứ quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư phát triển đô thị, đất đai,... có liên quan.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về hồ sơ pháp lý của dự án: Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng có quy mô sử dụng đất 35,42 ha (viết tắt là Dự án) được UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đầu tư (viết tắt là Công ty) tại Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 23/11/2017. Dự án có Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 (viết tắt là QHCT).


Nhà máy cán thép Gia Sàng khi chưa bị phá dỡ.

Dự án gồm 21,978 ha đất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và 13,5 ha đất mở rộng thêm; là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, có phần diện tích phải phá dỡ cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để xây dựng lại quy mô 21,978 ha. Dự án đã có chủ đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Thái Nguyên sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ Dự án cơ bản thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Hồ sơ còn thiếu: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị, Kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị.

Về nội dung cho ý kiến chấp thuận đầu tư Dự án: Về sự phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị QHCT của Dự án có chức năng sử dụng đất phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 (viết tắt là Điều chỉnh QHC thành phố Thái Nguyên); Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án được lập phù hợp với QHCT đã được duyệt. Dự án đã dành quỹ đất 2,032 ha để xây dựng nhà ở xã hội phù hợp theo định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tuy nhiên cần làm rõ về cơ cấu, quy mô, số lượng nhà ở đảm bảo phù hợp với quy mô dân số theo đồ án QHCT đã được phê duyệt.

Về sự cần thiết đầu tư: Việc triển khai Dự án góp phần cụ thể hóa Điều chỉnh QHC thành phố Thái Nguyên; thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh ra ngoài khu vực nội thị; khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị; hình thành khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và phát triển quỹ nhà ở của địa phương.

Về năng lực thực hiện Dự án của Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600310787 (đăng ký lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 19 ngày 20/10/2016), có chức năng xây dựng khu đô thị và kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định hiện hành; Theo báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.487,57 tỷ đồng, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 20% tổng mức đầu tư của Dự án là 2.297,662 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng mức đầu tư nêu trên chưa bao gồm các chi phí liên quan đến quản lý sử dụng đất.

Về hình thức đầu tư và tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện theo đề xuất của Chủ đầu tư trong 02 năm từ Quý IV/2017 - Quý IV/2019 chưa thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên từ Quý III/2017 đến Quý IV/2020 đã nêu tại Công văn số 1422/UBND-QHXD ngày 20/4/2018. Ngoài ra, tiến độ đầu tư chưa làm rõ các hạng mục và nội dung đầu tư theo từng giai đoạn.

Để triển khai Dự án theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và pháp luật về quản lý phát triển đô thị, đầu tư, đất đai, môi trường,... đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện những nội dung sau: Lập, phê duyệt và điều chỉnh các quy hoạch phân khu có liên quan đảm bảo kết nối hạ tầng của Dự án với khu vực; Lập và phê duyệt chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, cập nhật nội dung của Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị; Hướng dẫn Chủ đầu tư xác định lại tổng mức đầu tư; làm rõ các hạng mục, nội dung đầu tư theo từng giai đoạn; rà soát, thống nhất về tiến độ thực hiện; bổ sung các giải pháp quản lý Dự án; phân định trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Dự án; Thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nhóm PV Ban ĐT

Các bài đã đăng: