12:40 | 09/09/2018

Cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế biên giới đất liền, biển và hải đảo

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Công văn số 5402/BKHĐT-QPAN ngày 07/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tổng hợp các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến nội dung thu hút nguồn lực xã hội để tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững chủ quyền biên giới trên đất liền, trên biển và hải đảo, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Xây dựng được phân công quản lý có các chính sách như sau: Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Nhà nước thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Ngoài nguồn vốn vay nêu trên, các địa phương còn lồng ghép các chương trình hỗ trợ khác để nâng cao chất lượng nhà ở của các hộ gia đình như vốn từ Quỹ vì người nghèo, tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương, vốn đóng góp của dòng họ, gia đình và các nguồn huy động khác.

Chính sách này áp dụng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả các hộ gia đình tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Các hộ gia đình nếu đủ điều kiện thì đều thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ theo quy định. Theo chính sách này thì Nhà nước thu hút các nguồn lực sau đây vào việc hỗ trợ nhà ở cho người dân: Nguồn lực của nhà nước thông qua việc cấp 50% kinh phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay và cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Nguồn lực của các thành phần kinh tế thông qua việc kêu gọi đóng góp của các tổ chức, cá nhân, dòng họ để tăng kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình; Nguồn lực của các tổ chức khác như hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang quản lý để bổ sung thêm kinh phí xây dựng nhà ở, nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung với mục tiêu hỗ trợ cho khoảng hơn 28.000 hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt khu vực miền Trung xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định (sau khi rà soát, điều chỉnh, số lượng hộ đến thời điểm hiện tại tham gia vào Chương trình là 23.500 hộ).

Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, nguồn vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân làm nhà ở từ 12-16 triệu đồng/hộ tùy khu vực cư trú; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi suất ưu đãi 3%/năm là 15 triệu đồng/hộ, trong đó nguồn vốn để cho vay ưu đãi ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động 50%, 50% còn lại do ngân sách trung ương cấp.

Chính sách được áp dụng cho 13 tỉnh, TP duyên hải miền Trung và sẽ kết thúc vào năm 2021. Theo chính sách này thì Nhà nước thu hút các nguồn lực sau đây vào việc hỗ trợ nhà ở cho người dân: Nguồn lực từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ trực tiếp cho người dân làm nhà ở từ 12-16 triệu đồng/hộ tùy khu vực cư trú; Nguồn lực của Nhà nước thông qua việc cấp 50% kinh phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay và cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Nguồn lực của các thành phần kinh tế thông qua việc kêu gọi đóng góp của các tổ chức, cá nhân, dòng họ để tăng kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình.

Nguồn lực của các tổ chức khác như Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang quản lý; vốn huy động từ việc vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra (Quỹ cứu trợ) để bổ sung thêm kinh phí xây dựng nhà ở, nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân.

Chương trình xây dựng nhà ở và cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020. Nhằm tiếp tục đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 để hoàn thiện đồng bộ và phát huy hiệu quả Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long; đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho khoảng các hộ dân trong vùng ngập lũ và các khu vực sạt lở nguy hiểm tại ven sông, ven biển. Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020.

Theo chính sách này thì Nhà nước thu hút các nguồn lực sau đây vào việc hỗ trợ nhà ở cho người dân: Các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn; đồng thời, cấp 50% số vốn dự kiến cho các hộ vay làm nhà ở cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp bù lãi suất phần vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động; Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động 50% số vốn dự kiến cho các hộ vay làm nhà ở còn lại; Nguồn lực của các thành phần kinh tế thông qua việc kêu gọi đóng góp cho các tổ chức, cá nhân, dòng họ để tăng kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo.

Chính sách, Chương trình phát triển Nhà ở xã hội: Hiện nay, việc thực hiện chính sách xây dựng nhà ở xã hội được quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Theo chính sách này thì Nhà nước thu hút các nguồn lực sau đây vào việc hỗ trợ nhà ở cho người dân: Nguồn lực của nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; vốn do Nhà nước cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định; Nguồn lực của chủ đầu tư hoặc vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Nguồn lực của đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; Nguồn lực được huy động từ các Quỹ và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nước sạch cho vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, dân tộc ít người, miền núi và hải đảo. Chính sách này được quy định cụ thể tại điểm c, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, cụ thể là: Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và một phần chi phí đầu tư xây dựng công trình khi triển khai dự án cấp nước cho những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, dân tộc ít người, miền núi và hải đảo.

Khánh Hòa

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: