15:10 | 10/01/2019

Để thành phố Vĩnh Yên sớm trở thành đô thị loại I

(Xây dựng) - Năm 2018, Đảng bộ TP Vĩnh Yên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với những quyết sách kịp thời và hiệu quả, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là tiền đề để thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Thành phố Vĩnh Yên hôm nay.

Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 50.390 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện trên 2.600 tỷ đồng, chi ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giáo dục - đào tạo phát triển ổn định, quy mô trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu. Mạng lưới y tế từ thành phố tới cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố trên cơ sở tích cực cải cách hành chính, do đó hoạt động có hiệu lực, hiệu quả từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án của thành phố góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Một khu công nghiệp mới tại TP Vĩnh Yên.

Để TP Vĩnh Yên sớm trở thành đô thị loại I, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và bồi thường, giải phóng mặt bằng được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá, tập trung chỉ đạo trong năm 2018. Đến nay, trong 5 tiêu chí đánh giá đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Vĩnh Yên cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chí. Thành phố đã xây dựng lộ trình đến năm 2019, dự kiến đạt 81,4/100 điểm, đồng thời triển khai các thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận là đô thị loại I vào dịp Kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên.

Có được những kết quả trên là do Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nắm vững lợi thế và thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2018 là động lực để TP Vĩnh Yên tự tin vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I.

Trước mắt, năm 2019 tập trung giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 16,3%. Cơ cấu giá trị sản xuất của thành phố là công nghiệp - xây dựng 84,3%; dịch vụ 15,1%; nông nghiệp 0,6%. Giải quyết việc làm cho 1.300 lao động; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 93,8% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 90% khu phố đạt văn hóa; 100% người dân được dùng nước sạch; 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại. Phát triển văn hóa xã hội toàn diện; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Để đạt được những mục tiêu trên, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên, tổ chức thành công cuộc thi 2 cấp “Tổ chức Đảng vững mạnh TP Vĩnh Yên lần thứ nhất, năm 2019”; Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, Đảng viên dần đi vào thực chất, khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm trong phê bình và tự phê bình; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trước mắt tập trung vào chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần tập trung cao đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế toàn diện về quy mô chất lượng, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của đô thị trung tâm Tỉnh lỵ. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đạt các tiêu chí của đô thị loại I, nhất là các tiêu chí khó thực hiện. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về “Đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba: Bên cạnh việc phát triển đô thị thành phố tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, toàn diện, đưa giáo dục - đào tạo TP Vĩnh Yên trở thành đơn vị trong tốp đầu của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập của thành phố; Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao trình độ dân trí, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng và phát triển đô thị, bảo đảm tiêu chuẩn đô thị sinh thái “Xanh, sạch, đẹp”, tạo lập nếp sống văn minh trong xã hội.

Thứ tư: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương, xử lý nghiêm minh những vi phạm của tập thể và cá nhân, thường xuyên biểu dương khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt. Lựa chọn những việc cần tập trung quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Với những quyết tâm đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đang tích cực thi đua phấn đấu, chuyển ý chí quyết tâm thành hành động cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt là thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên.

Phạm Hoàng Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên


Các bài đã đăng: