14:40 | 17/05/2019

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm

(Xây dựng) – Đây là nội dung nội bật được nêu rõ tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ).


Ảnh minh họa

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ với mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại (so sánh lãi suất của 04 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ).

Mức cho vay với mỗi dự án, phương án tối đa 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Nghị định quy định rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ phải đáp ứng đủ 5 điều kiện sau: Thứ nhất, được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 02 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng; thứ hai, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh; thứ ba, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; thứ tư, đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay; thứ năm, đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp, các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến hết thời hạn ủy thác cho vay. Đồng thời, Quỹ tiếp tục áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo Nghị định, Quỹ tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý và người lao động theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 38/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nghị định số 39/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

T.H

Các bài đã đăng: