08:50 | 16/10/2018

Hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng

(Xây dựng) – Về việc xác định chi phí thiết kế xây dựng, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3054/BQLTL-KHTH ngày 06/8/2018 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc xác định chi phí thiết kế xây dựng, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo công thức quy định tại Mục 3, Phần IV Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và theo loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Mục IV, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ bảng số 5 đến bảng số 14 trong Quyết định số 79/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị giá tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Căn cứ quy định trên thì định mức chi phí thiết kế (Nti) được xác định theo loại, cấp của từng công trình là phù hợp với quy định.

Ngoài ra, đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây phải phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Vì vậy, khi xác định dự toán gói thầu tư vấn, việc vận dụng đơn giá nhân công trong Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước là phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, việc xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Mục 3, Phần II, Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, chi phí tư vấn xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) được công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD làm cơ sở để xác định giá gói thầu. Trường hợp những công việc tư vấn không xác định được bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD thì chi phí tư vấn cho các công việc này xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phần XI Quyết định số 79/QĐ-BXD.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: