08:35 | 14/01/2008

Áp dụng định mức khảo sát xây dựng

Định mức dự toán Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không qui định định mức cho các công trình chuyên ngành; Khi lập dự toán khảo sát xây dựng các công trình giao thông hoặc các công trình chuyên ngành khác thực hiện công việc khảo sát nào thì áp dụng định mức tương ứng với công việc khảo sát đó. Ví dụ khi đo trắc dọc, trắc ngang để khảo sát đường ô tô thì áp dụng định mức công tác đo vẽ mặt cắt địa hình...

Trường hợp khi khảo sát xây dựng đối với các công trình xây dựng thực hiện trước thời điểm Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, nếu có công tác khảo sát xây dựng nào chưa được qui định trong tập Định mức dự toán Khảo sát xây dựng thì Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái căn cứ nội dung công việc khảo sát để hướng dẫn chủ đầu tư lập dự toán xác định chi phí hoặc xây dựng định mức cho các công tác này theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Theo đó, định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan quyết định việc áp dụng, vận dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại công trình.


Trần Văn Giao (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: