06:53 | 02/01/2013

Năm 2013, Hà Nội không bố trí kế hoạch vốn ngân sách xây dựng mới trụ sở các cơ quan TP và các quận, huyện, thị xã

UBND TP Hà Nội đã quyết định từ năm 2013 không bố trí kế hoạch vốn ngân sách cho xây dựng mới trụ sở các cơ quan TP và các quận, huyện, thị xã. Việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải khắc phục tình trạng chuyển nguồn, kết dư ngân sách lớn. Phải bố trí đủ vốn ngay từ đầu năm cho thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành, nợ khối lượng đã thực hiện của các dự án chuyển tiếp và các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm. TP sẽ không bố trí dự án mới nếu chưa bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ quy định và khả năng thực hiện. Các dự án kéo dài, không hiệu quả sẽ bị dừng triển khai. Các cá nhân, cơ quan, đơn vị gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư sẽ phải được làm rõ trách nhiệm.UBND TP xác định triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên 10% bố trí vào cải cách tiền lương, tiết kiệm chi hội họp, khánh tiết, đi nước ngoài, mua sắm ô tô, tiết giảm kinh phí đặt hàng dịch vụ đô thị. Đồng thời, TP sẽ rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn.


Lê Hoàng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: