17:18 | 07/08/2013

Tính dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/04/2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị không áp dụng cho việc lập chi phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới.


Nguồn: BXD (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: