14:52 | 12/04/2018

Ngành Xây dựng: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(Xây dựng) - Trong năm 2018, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn, hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trước đó, năm 2017 Bộ Xây dựng được ghi nhận là rất nỗ lực trong cải cách thể chế và đã gặt hái được những thành công nhất định.


Chỉ tiêu cấp phép xây dựng của Việt Nam trong năm 2017 theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đã có nhiều thay đổi tích cực, tăng 4 bậc, từ 24/190 nền kinh tế của năm 2016 lên vị trí 20/190 nền kinh tế.

Hoàn thiện thể chế phù hợp với thực tiễn

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng Tống Thị Hạnh trong biết, trong năm 2018, Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Quốc hội 03 dự án Luật quan trọng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thứ nhất là dự án Luật Quản lý phát triển đô thị với mục tiêu hoàn thiện hệ thống công cụ pháp luật điều chỉnh các hoạt động về phát triển đô thị hiệu quả phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Thứ 2 là dự án Luật Kiến trúc với mục tiêu tạo công cụ pháp lý đồng bộ, toàn diện các hoạt động kiến trúc, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam và đội ngũ kiến trúc sư, cán bộ quản lý kiến trúc đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kiến trúc, hành nghề kiến trúc sư. Dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Thứ ba là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị với mục tiêu củng cố, hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, kinh doanh BĐS nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch, hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh. Dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Bộ Xây dựng đồng thời tổ chức triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để ban hành; Soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền Nghị định, Thông tư thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Nghị quyết số 101/NQ-CP; Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật Xây dựng như Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng...

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tập trung soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh, Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ; Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Các chỉ tiêu cấp phép xây dựng có nhiều thay đổi tích cực

Trước đó, cải cách thể chế là một trong những nhiệm vụ thành công nhất của Bộ Xây dựng trong năm 2017. Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển nhà ở, kinh doanh BĐS, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng Hoàng Quang Nhu nhận định: Nghị định 42/2017/NĐ-CP là nghị định quan trọng, tháo gỡ được các vướng mắc của hoạt động xây dựng trong thời gian qua. Nghị định đã tăng cường phân cấp, ủy quyền của Bộ Xây dựng cho các địa phương, đặc biệt Hà Nội và TP.HCM, cũng như một số bộ, ngành; phân định rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư, đồng thời cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Cũng trong năm 2017, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo hướng làm rõ, minh bạch hóa các loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; trình Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 với phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Xây dựng (11 thủ tục); nhà ở (7 thủ tục); kinh doanh BĐS (3 thủ tục); xử phạt vi phạm hành chính (1 thủ tục).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai sửa đổi, bổ sung 04 Nghị định và 10 Thông tư thuộc các lĩnh vực nêu trên theo thủ tục rút gọn để thực thi phương án đơn giản hóa.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã tiếp tục đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng (như mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; giảm thời gian cấp phép xây dựng); đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí; giải quyết các bất cập trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bãi bỏ, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Quy hoạch đô thị. Hiện nay, dự án Luật đã được Chính phủ thông qua, chuẩn bị trình Quốc hội.

Mới đây nhất, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Bãi bỏ 41,3% và đơn giản hóa 43,7% điều kiện đầu tư kinh doanh

Cũng trong năm 2017, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ 05 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư nhưng được quy định các Nghị định do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 04 ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14 trên cơ sở tham khảo những tiêu chuẩn và thông lệ tốt của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), theo hướng thay thế các điều kiện có tính chất tiền kiểm bằng các tiêu chuẩn, quy định, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đã rà soát, đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%); đơn giản hóa 94 điều kiện (43,7%); giữ nguyên 32 điều kiện (15%) tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hiện nay đang được quy định tại Luật và Nghị định của Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là giảm yêu cầu về kinh nghiệm, nhân lực, lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS; bãi bỏ, thay thế các điều kiện đã được quy định tại pháp luật có liên quan hoặc không cần thiết; đơn giản hóa trình tự, thủ tục hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực.

Năm 2017, chỉ tiêu cấp phép xây dựng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đã có nhiều thay đổi tích cực, tăng 4 bậc (từ 24/190 nền kinh tế của năm 2016 lên vị trí 20/190 nền kinh tế), điểm tăng 0,14% (từ 78.89 lên 79.03) và được ghi nhận giảm chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy Việt Nam đang tiến gần hơn tới chuẩn mực của nền kinh tế có thực tiễn tốt nhất.

Quý Anh

Các bài đã đăng: