19:02 | 19/08/2019

Quảng Bình: Tập trung khâu hoàn trả vốn đối ứng các dự án phát triển quỹ đất

(Xây dựng) - Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn đối ứng từ Quỹ Phát triển đất mà các ngành, địa phương, đơn vị đóng vai trò là chủ đầu tư đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


Công trình xây dựng tạm ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư các dự án phát triển quỹ đất thực hiện chưa nghiêm túc việc hoàn trả vốn ứng; chậm hoàn trả, hoặc hoàn trả không hết nợ, thời gian chiếm dụng vốn khá dài... làm cho hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh gặp nhiều khó khăn, bị động, hiệu quả sử dụng nguồn vốn quỹ đất không cao.

Theo số liệu thống kê, đến ngày 31/5/2019, dư nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất để bố trí các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh là 311,9 tỷ đồng, tuy vậy, hiện tại tỷ trọng ngân sách nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất là 34% so với quy mô nguồn vốn của Quỹ, vẫn còn cao hơn mức quy định.

Đối với khoản tạm ứng ngoài nhiệm vụ Quỹ Phát triển đất: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp Quỹ Phát triển đất tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh trích từ nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019, nguồn Quỹ Đầu tư địa phương nộp vào ngân sách Nhà nước (NSNN) và nguồn thu khác để hoàn trả khoản tạm ứng Quỹ Phát triển đất số tiền 91,3 tỷ đồng; nhưng đồng thời lại phát sinh thêm khoản tạm ứng mới với số tiền 22,5 tỷ đồng, cụ thể:

Về tình hình ngân sách hoàn trả tạm ứng Quỹ Phát triển đất: Trích từ nguồn phân bổ vốn đầu tư công của tỉnh năm 2019 để hoàn trả nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất đối với 06 công trình, dự án với tổng số tiền 48 tỷ đồng; Trích từ nguồn phân bổ vốn đầu tư công của ngân sách Trung ương năm 2019 để hoàn trả nợ tạm ứng cho Quỹ Phát triển đất đối với 3 công trình, dự án với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng.

Sau khi có chủ trương đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành (đã ra) quyết định trích toàn bộ nguồn tiền thu nợ cho vay Quỹ Đầu tư địa phương để bố trí vốn hoàn trả tạm ứng Quỹ Phát triển đất đối với công trình, dự án chưa xác định được nguồn vốn hoàn ứng với số tiền 31,8 tỷ đồng. Cùng đó, chủ đầu tư công trình khu tái định cư Cầu Nhật Lệ 2, xã Bảo Ninh đã chuyển trả nợ với số tiền: 2,3 tỷ đồng.

Về tình hình ngân sách phát sinh khoản tạm ứng mới: Giải ngân tạm ứng cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn trước đây 2,5 tỷ đồng, gồm: Dự án Môi trường bền vững các TP Duyên Hải, tiểu dự án TP Đồng Hới: 0,462 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng các trục đường giao thông khu công nghiệp (KCN) Tây Bắc Quán Hàu: 2,038 tỷ đồng; Giải ngân tạm ứng cho công trình trụ sở Thành ủy Đồng Hới 20 tỷ đồng.

Để khắc phục tình trạng chậm hoàn trả vốn ứng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất, ngày 15/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1151/UBND-TH về việc hoàn trả vốn ứng đối với các dự án phát triển quỹ đất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Phát triển đất theo dõi quy trình ứng vốn chặt chẽ, hoàn thiện quy định về quy trình thỏa thuận nguồn vốn, quy trình ứng vốn, quy trình hoàn trả vốn ứng và giải ngân vốn ứng; báo cáo các trường hợp hoàn trả vốn ứng chậm để thực hiện dừng bố trí và giải ngân vốn đối với dự án mà địa phương, đơn vị cố tình kéo dài thời gian hoàn trả vốn ứng, không thực hiện theo đúng quy định về hoàn trả vốn ứng; tham mưu quy định chế tài xử lý khi hoàn trả vốn ứng chậm để thực hiện trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án phát triển quỹ đất phải có trách nhiệm hoàn trả vốn đã ứng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc sau khi các dự án đã đấu giá, có nguồn thu từ dự án; tích cực phối hợp chặt chẽ với Quỹ Phát triển đất trong công tác hoàn trả vốn ứng, chấm dứt hiện tượng ủy thác cho Quỹ Phát triển đất thực hiện các thủ tục hoàn trả vốn ứng với cơ quan tài chính. Nếu chủ đầu tư không thực hiện hoàn trả vốn ứng Quỹ Phát triển đất theo mốc thời gian quy định nêu trên và hợp đồng ứng vốn, UBND tỉnh sẽ không bố trí vốn, giải ngân vốn đối với các dự án tạo quỹ đất do địa phương, đơn vị đó làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có dự án thực hiện ứng vốn tại Quỹ Phát triển đất nghiêm túc chỉ đạo các ngành liên quan sau khi thu tiền sử dụng đất thực hiện hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất theo hợp đồng đã thỏa thuận và đúng theo quy định.

Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm theo dõi số thu tiền sử dụng đất các dự án, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, phối hợp chặt chẽ với Quỹ Phát triển đất, chủ đầu tư để hoàn trả vốn ứng theo đúng quy định; hàng tháng phải báo cáo, đề xuất UBND cùng cấp phân bổ số dư thu tiền sử dụng đất trên tài khoản tạm thu cho các cấp ngân sách và cân đối hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng của các dự án phát triển quỹ đất; đồng thời tham mưu UBND cùng cấp quản lý, sử dụng nguồn thu sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả và đúng chế độ tài chính hiện hành.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: