22:55 | 11/01/2018

Thống nhất các chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên

(Xây dựng) – Ngày 3/1/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 07/BXD-KTXD về chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên gửi Cty TNHH đầu tư Cổ Chiên.


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 54/CC-2017ngày 20/9/2017 của Cty TNHH đầu tư Cổ Chiên đề nghị thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên do Phân Viện Kinh tế xây dựng Miền Nam - Viện Kinh tế xây dựng xác định và thông báo tại các Văn bản số 69/PVKT và 70/PVKT ngày 14/9/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Các chỉ số giá xây dựng được xác định phù hợp với sự biến động giá vật liệu, nhân công và máy thi công trên thị trường xây dựng tại khu vực của các gói thầu này.

Bộ Xây dựng thống nhất các chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu XL01 và XL02 như Cty TNHH đầu tư Cổ Chiên đề nghị tại Văn bản số 54/CC-2017. Các chỉ số giá xây dựng này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng của các gói thầu XL01 và XL02, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên.

Bộ Xây dựng đề nghị Cty TNHH đầu tư Cổ Chiên căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: