11:31 | 13/05/2019

Vĩnh Phúc: Siết chặt chi tiêu và đầu tư nhằm chống lãng phí

(Xây dựng) - Nhằm tăng cường hiệu quả trong thu chi ngân sách, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định 791/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 thực hiện chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện cải cách, sắp xếp lại nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí Nhà nước và người dân.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường các nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế…

Vĩnh Phúc đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, đó là: Thực hiện tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên. Tỉnh thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, tọa đàm, họp, tổ chức lễ hội, hội thảo, lễ kỷ niệm, chi tiếp khách, công tác phí, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hạn chế kinh phí đi nghiên cứu, đi công tác nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán.

Tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; tiết kiệm quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi…

Tỉnh phấn đầu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ về tài chính…

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng…

Vài năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm lớn trong THTK, CLP, cải cách hành chính, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… Sau hai năm triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (từ năm 2016) ở phạm vi từ các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, các hội, áp dụng từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, toàn tỉnh đã giảm 38 đầu mối quản lý Nhà nước, trong đó có 1 Chi cục, 27 phòng chuyên môn thuộc sở và 10 phòng trực thuộc các chi cục. Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã giảm 1.432 biên chế là công chức, viên chức và giảm 10.704 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn…

Văn Nhất

Các bài đã đăng: