16:15 | 18/07/2019

Vĩnh Phúc: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Xây dựng) – Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn chưa cao.


Dự án đường song song đường sắt đang được đơn thi công hoàn thành theo tiến độ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 tính đến hết tháng 6 đạt trên 6.232,3 tỷ đồng, bao gồm 6.114,7 tỷ đồng ngân sách địa phương giao đầu năm và trên 117,6 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ. Nguồn vốn này đã được UBND tỉnh phân bổ cho 243 dự án gồm có 93 dự án quyết toán, 118 dự án chuyển tiếp và 32 dự án khởi công mới dựa trên nguyên tắc tập trung ưu tiên cho thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tính đến hết tháng 6/2019, ngoài số tiền 1.760,487 tỷ đồng cân đối chuyển về ngân sách cấp huyện để thực hiện một số nhiệm vụ, Nghị quyết, toàn tỉnh đã giải ngân 1.896,207 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch vốn giao.

Tình trạng vốn đầu tư công giải ngân chưa cao do thời điểm đầu năm, các chủ đầu tư tập trung chủ yếu cho thanh toán các công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành và công trình chuyển tiếp, các dự án mới đang thực hiện thủ tục đầu tư nên giá trị giải ngân không cao. Cùng với đó là giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên chủ đầu tư, nhà thầu không thể triển khai thi công; năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản và chưa sâu sát, đôn đốc, kiểm tra hồ sơ công trình; thủ tục phê duyệt giá bồi thường phải kéo dài do thực hiện thẩm định, phê duyệt giá cho từng dự án theo Luật Đất đai mới. Bên cạnh đó, các nhà thầu thường có tâm lý tập trung thi công, dồn khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân 1 lần vào những tháng cuối năm nhằm giảm thiểu các chi phí quản lý, vận chuyển, khấu hao, lãi suất cộng thêm theo Luật Đấu thầu các dự án có dự toán xây lắp từ 1 tỷ đồng trở lên, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu… đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết đơn vị nào chưa phân khai chi tiết hết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 và báo cáo kết quả phân bổ nguồn vốn về UBND tỉnh trước ngày 31/7/2019. Sau thời điểm này, nếu địa phương không hoàn thành chỉ tiêu được giao sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh để giải ngân cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn; nếu đến 30/9 dự án mới giải ngân đạt không đạt kế hoạch sẽ không được tiếp tục bố trí vốn trong năm sau.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giao ban định kỳ để xử lý các vướng mắc và có các biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2019; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng, thủ tục thanh toán, quyết toán... không để dồn vào cuối năm, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian nhằm né tránh trách nhiệm. Theo đó, nếu đến 31/1/2020, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do khách quan, thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án sẽ phải tổ chức kiểm điểm và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhất là, Luật Đầu tư công sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục không cần thiết, mất nhiều thời gian nhưng không giúp cải thiện được chất lượng chuẩn bị đầu tư... sẽ góp phần đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn Nhất

Các bài đã đăng: