23:53 | 06/03/2015

Chủ động đề xuất nhiệm vụ và định hướng xu thế phát triển của các tổ chức KHCN

(Xây dựng) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tại cuộc họp về cơ chế tự chủ và nhiệm vụ thường xuyên của các viện nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) thuộc Bộ Xây dựng, ngày 5/3/2015.

Tại cuộc họp, ông Trần Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết: Việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu KHCN hằng năm của các viện gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên của các viện, khác với các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các viện, ông Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT đưa ra 4 nhiệm vụ cho các viện nghiên cứu KHCN.

Nhiệm vụ thứ nhất, xây dựng cơ chế chính sách cho công tác quản lý nhà nước, định hướng phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công; Tham gia nhiều nhất vào nhiệm vụ này hiện đang có Viện Kinh tế, Viện VLXD. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì các viện là cơ quan đầu ngành tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành, đặc biệt là phát triển về KHCN.

Nhiệm vụ thứ hai, các viện phải xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực được phân công phục vụ cho quản lý ngành về quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc nhà ở và các công trình dân dụng, công tác quản lý kinh tế xây dựng, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình xây dựng, các công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, thi công và xử lý môi trường…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Hòa cũng nhấn mạnh: Các viện sẽ phải có báo cáo thường kỳ về những nhiệm vụ này với các nội dung về kết quả thực hiện, cơ sở dữ liệu cụ thể.

Nhiệm vụ thứ ba, hướng dẫn chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực được giao như hướng dẫn về việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về công nghệ, hướng dẫn quản lý về kinh tế xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng…

“Thường những vấn đề hướng dẫn quy phạm pháp luật thì các cơ quan chức năng ở Bộ sẽ thực hiện. Trong trường hợp liên quan đến chuyên môn sâu, sẽ lấy ý kiến các viện nghiên cứu để có ý kiến bằng văn bản trả lời chính thức”, ông Nguyễn Trung Hòa chia sẻ.

Nhiệm vụ thứ tư về vấn đề thông tin, tập huấn và nghiệp vụ. Các viện phải có trách nhiệm thông tin về cơ quan quản lý nhà nước bằng chuyên đề theo quý hay theo năm, bao gồm các thông tin có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và kinh nghiệm của thế giới. Còn việc tập huấn nghiệp vụ ở các địa phương nên giao cho các viện xây dựng kế hoạch và các nội dung tập huấn.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn và các viện nghiên cứu KHCN trực thuộc Bộ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Các viện cần phải cụ thể hóa sản phẩm của mình theo nhiệm vụ được giao, có báo cáo chi tiết dự toán kinh phí để Bộ có cơ sở phê duyệt.

Ngoài ra, các viện cũng cần nghiên cứu định hướng phát triển theo xu thế chuyển các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ theo đặt hàng.

Cao Thanh Nga

Các bài đã đăng: