14:13 | 09/11/2011

“Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 15/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu khai mạc, nêu bật mục đích, ý nghĩa và những yêu cầu của việc quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch. Cổng TT – GTĐT Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (đầu đề do BBT đặt).

Thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03- KH/TW ngày 1/7/2011 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12- HD/BTGTW, ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đế quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thông qua dự thảo theo Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi con người Việt Nam học tập và noi theo. Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

- Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của Cuộc vận động; những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện đầy đủ và sâu sắc. Bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong toàn xã hội.

- Việc tổ chức “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác dụng tốt để nêu gương. Bằng những việc làm cụ thể hằng ngày, nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã thật sự trở thành những tấm gương tốt về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, được đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận.

- Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội đã xây dựng, xác định chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bảo đảm sát thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, góp phần tích cực nêu cao tính tự giác học tập và rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân.

- Cuộc vận động được triển khai, thực hiện đồng bộ gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các phong trào thi đua yêu nước.

- Công tác tuyên truyền Cuộc vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động; góp phần đưa Cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai, thực hiện Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hơn 4 năm qua trên địa bàn tỉnh cũng còn 1 số tồn tại, hạn chế:

-Thứ nhất: Việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao, nhất là trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, trong công nhân lao động...

- Thứ hai: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức; việc “làm theo”chưa thực sự rõ nét, chưa trở thành hành động tự giác của mỗi người. Cá biệt còn có cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thứ ba: Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới, của tổ chức Đảng với cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở các cấp chưa thật sự chặt chẽ và đồng bộ.

- Thứ tư: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chậm đổi mới, việc phê phán, nhắc nhở những biểu hiện tiêu cực, những tổ chức, cá nhân chưa thực sự gương mẫu làm theo chưa được phản ánh thoả đáng…

Những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động của Vĩnh Phúc cũng là những hạn chế, yếu kém trong nhiều địa phương trên phạm vi cả nước.

Xuất phát từ tình hình trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ngành, đoàn thể, làm cơ sở để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tôi đề nghị các đồng chí về dự hội nghị tập trung tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và các nội dung chủ Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và có nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy, trong đó đặc biệt chú ý về trách nhiệm của ban cán sự đảng, đảng đoàn, thường vụ cấp ủy các cấp; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề triển khai Chỉ thị có hiệu quả nhất; góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2011 và những năm tiếp theo.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: