19:09 | 18/06/2011

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD): Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 02 - HD/ĐUK, ngày 04/4/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng,ngày 17/6/2011, tại Nhà văn hóa Linh Đàm (KĐTM kiểu mẫu Linh Đàm, Hà Nội), Đảng ủy Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị HUD đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Tham gia hội nghị có các ông Nguyễn Hiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn HUD, Nguyễn Đăng Nam - UVBCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn HUD cùng đông đảo các đồng chí Đảng uỷ viên, HĐTV, Ban giám đốc Tập đoàn, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các đơn vị thành viên...

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Hữu Chí - Vụ trưởng Vụ GDĐT và dạy nghề, Ban Tuyên giáo TW - truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới củahaivăn kiện: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung phát triển năm 2011), “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI”và TS Nguyễn Tiến Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới củahaivăn kiện“Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020”và“Điều lệ Đảng” (sửa đổi, bổ sung). Tiếp đó, Hội nghị nghe Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dương Văn Phúctriển khai nội dung Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ I và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III.

Trước đó, Đảng uỷ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã xây dựng Kế hoạch số 466-KH/ĐU ngày 15/4/2011, triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tổ chức xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ III để tổ chức thảo luận trong kỳ học tập. Qua đó,cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn nắm vững nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.Trong đợt học tập này, Đảng bộ Tập đoàn HUD sẽ tổ chức 3 lớp học chính: 2 lớp cho các tổ chức cơ sở Đảng phía Bắc và 1 lớp cho các tổ chức cơ sở Đảng phía Nam. Ngoài ra, do đặc thù về địa bàn hoạt động, một số tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn có kết hợp với cấp uỷ, địa phương để tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.


Tin: Ngọc Liêm – Nguyên Vũ.Ảnh: Tạ Anh Tuân (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: