19:20 | 25/05/2011

Đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

Trong hai ngày 24-25/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản khu vực phía Bắc.

Lớp học đã nghe các diễn giả thuyết trình và thảo luận về các Văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc tập trung tổ chức tốt đợt học tập, nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 trong toàn Đảng.

Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào vào cuộc sống nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, cốt lõi, bên cạnh đó cần tập trung giới thiệu, nhấn mạnh những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện.

Trên cơ sở học tập, thảo luận, lãnh đạo các cơ quan báo chí và xuất bản cần nắm vững, hiểu đúng, thấm nhuần và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị dành cho các cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí-xuất bản khu vực phía Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Phong Thư (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: