15:20 | 03/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

(Xây dựng) - Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Bộ Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2017 - 2021 của Bộ Xây dựng (Quyết định số 1711/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Ngày 29/5/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1255/BXD-PC hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và văn bản số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.

Bộ Xây dựng đã tổ chức 35 lớp tập huấn và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với 3295 lượt học viên; đối tượng chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động xây dựng về các nội dung pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Phổ biến, giáo dục pháp luật qua hình thức trả lời văn bản: Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Xây dựng đã trả lời, giải đáp, làm rõ 123 kiến nghị, phản ánh vướng mắc của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại mục Bạn đọc hỏi – Bộ Xây dựng trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; trả lời 39 kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

Phổ biến pháp luật thông qua báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử của Bộ: Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Ấn phẩm Thông tin xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng, Tạp chí Xây dựng và Đô thị... đều có trang mục để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và "Hỏi - Đáp pháp luật", chuyên mục giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian qua, hình thức phổ biến pháp luật này của Bộ đã phát huy hiệu quả rất tích cực, được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên tìm đọc.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục; kết hợp giữa kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Bộ và có sự phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp để tổ chức phổ biến pháp luật cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng.

Do vậy, về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thông qua việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng để thực hiện; các công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ được cập nhật các quy định mới, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn một số khó khăn, bất cập như: Cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng còn hạn chế về số lượng. Các Cục trực thuộc Bộ chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế, chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm. Kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ nguồn chi thường xuyên của Bộ còn hạn hẹp. Chế độ bồi dưỡng đối với các báo cáo viên theo quy định hiện nay còn quá thấp, chưa thu hút được các báo cáo viên có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao...

Bộ Xây dựng đề nghị: Bộ Tư pháp cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Cần có cơ chế bố trí kinh phí hợp lý, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác pháp chế nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng, để các Bộ, ngành, địa phương có điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thuận lợi, hiệu quả hơn;

Cần tăng cường hơn nữa vai trò, hiệu quả của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương trong hoạt động tổ chức các buổi giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên của Hội đồng nhằm chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, địa phương;

Sớm hoàn thiện Tủ sách pháp luật điện tử để đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nhanh chóng, kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Chính phủ;

Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Xây dựng để đề nghị Bộ Tư pháp công nhận, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật;

Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả;

Rà soát danh mục sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng phần mềm, phương án xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử;

Kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;

Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: