12:14 | 24/09/2018

Bộ Xây dựng góp ý danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Bộ Nội vụ góp ý danh mục pháp điển đề mục: Cán bộ, công chức và Viên chức.


Ảnh minh họa.

Được biết, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4386/BNV-CCVC ngày 31/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc góp ý danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển 02 đề mục: Cán bộ, công chức và Viên chức.

Theo Bộ Xây dựng, Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển đề mục Cán bộ, công chức: Bộ Xây dựng đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển đề mục Cán bộ, công chức. Kết quả rà soát cho thấy, có một số văn bản quy phạm pháp luật dự kiến đưa vào đề mục nêu trên có nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cụ thể: quy định về nhà ở công vụ tại Điều 71 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có nội dung liên quan đến mục 3 Chương III, Điều 81 Luật Nhà ở năm 2014; Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; mục 2 Chương V Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Tại Danh mục dự kiến thực hiện pháp điển đề mục Cán bộ, công chức có đề xuất pháp điển đối với Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với Quyết định này (đã gửi Bộ Tư pháp tổng hợp tại văn bản số 1547/BXD-PC ngày 27/6/2018). Do vậy, đề nghị đưa Quyết định số 165/2007/NĐ-CP ra khỏi danh mục dự kiến thực hiện pháp điển, không thực hiện pháp điển đối với văn bản này.

Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển đề mục Viên chức: Bộ Xây dựng đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển đề mục Viên chức. Sau khi rà soát, Bộ Xây dựng thống nhất việc đưa Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng vào danh mục thực hiện pháp điển đề mục Viên chức.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị bổ sung danh mục văn bản có liên quan đến đề mục Cán bộ, công chức và đề mục Viên chức để bảo đảm cho việc phối hợp thực hiện pháp điển có hiệu quả. Theo đó cần bổ sung các văn bản thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã nêu ở mục 1, 2 của văn bản này.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: