07:46 | 30/11/2018

Bộ Xây dựng phổ biến pháp luật đến từng cá nhân trong ngành

(Xây dựng) - Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các nghị định hướng dẫn thực hiện, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.


Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin tại Bộ Xây dựng diễn ra trong năm 2018.

Tích cực triển khai các hoạt động

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 27/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 2421/BXD-PC chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” bảo đảm tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2018” có chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Bộ Xây dựng xác định, hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên, liên tục. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan theo chủ đề, khẩu hiệu, hệ thống áp phích, băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Bộ Xây dựng đã đăng tải các tài liệu, bài viết và hình ảnh về triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Bộ.

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua đó nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật cho các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ. Năm 2018, Bộ Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các luật như: Luật Quy hoạch; Luật Tiếp cận thông tin; Luật đo đạc và bản đồ; Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Người khuyết tật, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật phòng, chống tham nhũng… Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, các quy định mới về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; các quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng mới được ban hành…

Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư 10/2016/TT-BTP ngày 22/07/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc rà soát danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương đã được công nhận để thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật thông tin; miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật đối với những người đã nghỉ hưu theo chế độ hoặc không còn công tác tại Bộ. Đồng thời, lựa chọn và lập danh sách các cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Bộ Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định để đề nghị Bộ Tư pháp công nhận là báo cáo viên pháp luật Trung ương đảm bảo nguồn lực thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Xây dựng.

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Xây dựng đề xuất tăng cường tổ chức các buổi giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên của Hội đồng nhằm chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành bố trí kinh phí bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả, tương xứng với nhiệm vụ được giao; Quan tâm đầu tư về hạ tầng công nghệ, cập nhật công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: