09:39 | 17/02/2014

Hà Nội: Năm 2014 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”

(Xây dựng) - UBND TP vừa ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014”.


Năm 2014 được kì vọng là năm kỉ cương về trật tự đô thị.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014” theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014. Định kỳ tổng hợp tình hình tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố.

UBND TP giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (có bộ phận thường trực do Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo; tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến vi phạm trật tự, văn minh đô thị để chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Quang

Các bài đã đăng: