19:44 | 06/06/2019

Luật Xây dựng 2014: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý

(Xây dựng) - Sở Xây dựng Bắc Giang triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Xây dựng 2014, đáp ứng cơ bản yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tại địa phương.

Công khai đồ án quy hoạch

Triển khai Luật Xây dựng 2014, các đồ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được công bố công khai như: Tổ chức hội nghị, đăng tải trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, tạo thuận lợi tra cứu thông tin, tiếp cận về quy hoạch xây dựng. Khi nhà đầu tư quan tâm quy hoạch, khu vực phát triển đô thị và có yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm, Sở Xây dựng sẽ đối chiếu với quy hoạch được phê duyệt, giới thiệu để nhà đầu tư lựa chọn. Trường hợp nhà đầu tư đã có địa điểm, cần đối chiếu với quy hoạch xây dựng, nhà đầu tư đến cơ quan quản lý quy hoạch các cấp để xem xét sự phù hợp với quy hoạch, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo về quyết định chủ trương đầu tư.

Công tác quy hoạch xây dựng được các ngành, các cấp ở Bắc Giang quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh có 24 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, trong đó: 17/17 đô thị hiện có và 7 khu vực dự kiến hình thành đô thị, 7 đồ án quy hoạch phân khu, 57 đồ án quy hoạch chi tiết, 6/6 đồ án quy hoạch KCN được duyệt... Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đều tổ chức công bố công khai, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và các cơ quan tổ chức lập quy hoạch để các tổ chức, cá nhân tiếp cận và khai thác sử dụng.

Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt, làm căn cứ để lập dự án, thu hút đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư, do đó không có tình trạng quy hoạch chậm trễ, xây dựng xong công trình mới hoàn thành quy hoạch kiến trúc. Những công trình xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu, báo cáo UBND xử lý, tháo dỡ như: DN tư nhân Khoa Giang, Cty TNHH Cơ khí Mạ Thiên Đông…

Đối với một số dự án nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, trong quá trình hoạt động đã cải tạo sửa chữa, xây dựng không đúng với giấy phép đã được cấp, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu phá dỡ hoặc khắc phục tồn tại đối với công trình đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Bắc Giang, chế tài xử lý vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, đã cơ bản đảm bảo đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đối với dự án khu đô thị mới tại Bắc Giang, dự án nhóm B, C vốn ngân sách phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Quy định tại mục 1 Chương II, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13). Các dự án bằng nguồn vốn khác, theo chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao làm đầu mối thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (đối với dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 100ha).

Đối với dự án do DN làm chủ đầu tư (vốn khác) thì chủ đầu tư phải lập Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 26, Điều 32 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án.

Đối với dự án nhà ở theo Luật Nhà ở 2014, đối với dự án nhà ở nhóm B, C không phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà chỉ phải làm Hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư (vốn Nhà nước) hoặc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (vốn khác) theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Các dự án nhà ở bằng nguồn vốn thuộc Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A thì trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đối với dự án nhà ở bằng nguồn vốn khác không phải làm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà phải làm Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với dự án nhà ở bằng nguồn vốn khác chủ đầu tư không phải làm tờ trình để UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư mà Sở Xây dựng làm tờ trình để UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Sở Xây dựng Bắc Giang, đối với trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn khác như dự án khu đô thị mới do DN làm chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư nhưng không có quy định yêu cầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Việc lựa chọn đơn vị lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư do chủ đầu tư quyết định, chi phí do chủ đầu tư tự bố trí.

Đối với trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, các nội dung vướng mắc trong lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được quy định trong Luật Đầu tư công và thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&ĐT.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: