12:03 | 15/02/2019

Phát hiện sai phạm hơn 5,1 tỷ đồng tại Sở KH&ĐT Cần Thơ

Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra “Về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016, 2017 và 2018”.

Cụ thể, Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr ngày 24/1/2019 của Thanh tra thành phố Cần Thơ nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTr ngày 25/12/2018 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, từ ngày 4/1 – 17/1/2019, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở KH&ĐT.


Sở KH&ĐT Cần Thơ

Theo kết luận thanh tra số 129, ở phần kết quả kiểm tra, xác minh về công tác thanh tra của đơn vị này cho biết kết quả thanh tra phát hiện số đơn vị có vi phạm là 13/14 đơn vị được thanh tra. Những vi phạm chủ yếu là về lĩnh vực đầu tư như một số hạng mục công tác khối lượng không đúng với bản vẽ hoàn công trong hợp đồng, thanh toán số tiền chênh lệch hoặc tính thừa số lượng.

Tổng số tiền sai phạm là 5.107.353.861 đồng, trong đó số tiền giảm trừ là 3.856.979.861 đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 1.250.374.000 đồng. Sau khi kết luận thanh tra, đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước 1.186.610.000 đồng, số tiền còn phải thu nộp ngân sách nhà nước là 63.764.000 đồng; kiến nghị xử lý vi phạm: kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 đơn vị.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2018, qua kiểm tra thực tế nhận thấy việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại đơn vị thực hiện tốt và kịp thời, tuy nhiên còn một số hạn chế như quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của đơn vị chưa đầy đủ theo định hướng chỉ đạo của Bộ KH&ĐT; tập trung thanh tra chuyên ngành, chưa quan tâm thanh tra hành chính.

Đoàn thanh tra chưa thực hiện đúng một số quy định về hoạt động của đoàn thanh tra; không có lịch làm việc; không có dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra đóng góp; hồ sơ, tài liệu đoàn thanh tra chưa được ban hành và quản lý theo quy định. Một số đoàn thanh tra còn kéo dài thời hạn thanh tra, thiếu tính bảo mật.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chưa ban hành nội quy tiếp công dân và niêm yết tại địa điểm tiếp công dân, chưa phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên bằng văn bản, chế độ chính sách của người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn chưa đảm bảo; chưa phân công đơn vị làm đầu mối tập trung xử lý đơn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; chưa thực hiện mở sổ tiếp công dân của Giám đốc Sở theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Chưa xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sở theo quy định; việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo đúng quy định; không xây dựng kế hoạch thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa thực hiện đúng quy định của mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập…

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT khẩn trương khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót nêu trên; quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra đúng định hướng của Thanh tra Bộ KH&ĐT, Thanh tra thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến thanh tra hành chính; quan tâm chỉ đạo, kiện toàn và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Ngày 14/2, UBND thành phố Cần Thơ có công văn giao Giám đốc Sở KH&ĐT nghiêm túc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra nói trên; giao Chánh Thanh tra thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh nêu trên, đảm bảo các kiến nghị phải được thực hiện một cách triệt để.


Theo Nhật Huy/Tienphong.vn

Các bài đã đăng: