09:01 | 07/08/2013

Quyền sở hữu, sử dụng nhà ở và kết cấu hạ tầng trước khi chuyển nhượng, cho thuê

Về việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở của chủ đầu tư tại dự án kinh doanh nhà ở. Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật Nhà ở và khoản 7 Điều 16 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho chủ đầu tư mà chủ đầu tư dự án có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì pháp luật không bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà ở trước khi bán cho người mua; Tuy nhiên đối với trường hợp chủ đầu tư chưa bán hết nhà ở và có nhu cầu thì cũng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

Về việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê.

Theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản, nếu chủ đầu tư đã xây dựng xong kết cấu hạ tầng và xây dựng các công trình kiến trúc trên đất để cho thuê thì chủ đầu tư được đăng ký quyền sở hữu công trình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng để chuyển nhượng thì đăng ký quyền sở hữu cho bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp chủ đầu tư đã xây dựng xong công trình nhưng chưa chuyển nhượng mà có nhu cầu thì cũng được được đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư; khi chuyển nhượng công trình thì sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.


Cục quản lý Nhà và thị trường Bất động sản (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: