08:39 | 17/07/2019

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị xử phạt ở mức vi phạm hành chính đối với Cty CP Bách Đạt An

(Xây dựng) - Sau thời gian tiến hành thanh tra các dự án bất động sản (BĐS) do Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Cty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư. Ngày 12/7, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận và kiến nghị xử phạt hành chính đối với những vấn đề vi phạm chưa thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý của Cty CP Bách Đạt An trong thực hiện dự án. Giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và xử phạt hành chính theo thẩm quyền về các sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh BĐS đối với Cty CP Bách Đạt An.


Một số dự án của Cty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam thì các vi phạm và thiếu sót của Cty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra. Trong đó có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã thiếu sự quản lý, không hướng dẫn kịp thời, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Hiện nay, Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã giải thể nên Thanh tra tỉnh không đề xuất xử lý hành chính.

Cty chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục, các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyển sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Bên cạnh việc kết luận đưa ra những các vi phạm và thiếu sót của Cty CP Bách Đạt An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã ghi nhận những việc Cty CP Bách Đạt An đã thực hiện được như việc chấp hành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, thuê đất về cơ bản Cty thực hiện đầy đủ đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất. Đối với những các vi phạm và thiếu sót của Cty CP Bách Đạt An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị biện pháp xử lý: Khu đô thị Sentosa Riverside và Khu dân cư An Cư 1, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn Cty CP Bách Đạt An bổ sung các thủ tục về đầu tư, về đất đai, về quản lý dự án xây dựng, về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Đối với 04 dự án trước đây được dùng làm quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, nay không đưa vào quỹ đất thanh toán theo Công văn số 1297/UBND-KTN ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đang triển khai trên địa bàn thị xã Điện Bàn, bao gồm: Khu đô thị 7B; khu đô thị 7B mở rộng; khu đô thị Hera Complex Riverside; khu đô thị Bách Thành Vinh. Kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Cty CP Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với dự án khu dân cư và chợ Điện Dương: Đây không phải là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao, do đó không có cơ sở để thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư.

Kiến nghị UBND tỉnh thống nhất với kiến nghị của Sở Tài chính không thực hiện việc xác định giá trị chợ Điện Dương và chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả chợ Điện Dương cho Cty CP Bách Đạt An quản lý, khai thác, vận hành theo đúng mục đích ban đầu của chủ đầu tư.

Đối với 04 dự án: Khu đô thị Bách Đạt 3, khu đô thị Bách Đạt 4, khu đô thị Bách Đạt 5, khu đô thị Bách Đạt 6, trên cơ sở xử lý dự án khu dân cư và chợ Điện Dương, kiến nghị UBND tỉnh chuyển 04 dự án trên trước đây dùng để thanh toán vốn đầu tư xây dựng chợ Điện Dương thành các dự án khai thác quỹ đất thương mại và tiếp tục giao cho Cty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Cty CP Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với 03 dự án: Khu đô thị An Phú Quý, khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng. Kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Cty CP Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và xử phạt hành chính theo thẩm quyền về các sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh BĐS đối với Cty CP Bách Đạt An.

Đối với các Sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn, đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường đã để cho Cty CP Bách Đạt An triển khai thực hiện các dự án mà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật về xây dựng.

Đồng thời đề nghị Cty CP Bách Đạt An thực hiện nghiêm túc các nội dung của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1297/UBND-KTN ngày 13/3/2019 về việc xử lý các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đang triển khai trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Có trách nhiệm chấp hành, phối hợp với các Sở, ban, ngành tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng, về bảo vệ môi trường và nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các dự án đúng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam

Các bài đã đăng: