11:42 | 04/01/2012

Năm 2011

Khiếu nại, tố cáo trong xây dựng giảm

Năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Đảng Bộ cơ quan Bộ Xây dựng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan Bộ Xây dựng đã tích cực tham gia phối hợp với chính quyền thực hiện phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức toàn cơ quan Bộ Xây dựng nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ đã tổ chức thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị trực thuộc nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác, các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2011 của Bộ, các đơn vị được giao chủ trì đã tập trung nghiên cứu soạn thảo và trình ban hành đúng tiến độ, chất lượng soạn thảo văn bản đáp ứng được yêu cầu quản lý và thực tế phát sinh.

Quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của Bộ đã tuân thủ các quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn, chưa có sai sót về thẩm quyền, trình tự cũng như thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2011, Bộ Xây dựng đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 (Quyết định số 112/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2011 của Bộ Xây dựng) như: Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 25 Đề án, trong đó có 4 Nghị định, 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII để bổ sung vào chương trình dự thảo và trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Đô thị; Ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư, Thông tư Liên tịch (tính đến ngày 01/12/2011) và tham gia góp ý các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Tuy thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, soạn thảo và ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đang đặt ra về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí trong tình hình hiện nay vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng thể chế.

Tập trung giải quyết tránh khiếu kiện kéo dài

Trong năm 2011, Bộ Xây dựng ký và công bố kết luận 8 đoàn thanh tra triển khai trong năm 2010. Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của ngành Xây dựng được Bộ trưởng phê duyệt có 33 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó: 27 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 6 đoàn thanh tra, kiểm tra hành chính). Thanh tra Bộ đã tiến hành thực hiện 34 đoàn (trong đó: 26 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; 8 đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; 4 đoàn hành chính và 30 đoàn chuyên ngành). Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Bộ đã kết thúc 29 đoàn: Công bố kết luận của 14 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó: 1 đoàn thanh tra, kiểm tra hành chính và 13 đoàn thanh tra chuyên ngành); hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra của 15 đoàn để trình lãnh đạo Bộ ký kết luận, 5 đoàn đang trong thời gian thực hiện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lý về kinh tế đối với số tiền sai phạm hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền xử phạt là 7,06 tỷ đồng. Thanh tra Bộ cũng đã có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngay từ đầu năm, trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của ngành Xây dựng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo phải tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở để tránh khiếu kiện, tố cáo kéo dài, tập trung đông người. Năm 2011, tình hình khiếu nại, tố cáo trong toàn Ngành đã giảm rất nhiều. Đối với các vụ việc có nội dung phức tạp, công dân khiếu nại gay gắt, Thanh tra Bộ đã chủ động đề xuất và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cùng lãnh đạo Thanh tra hoặc lãnh đạo Bộ tiếp theo lịch mời hoặc tổ chức đối thoại trước khi trình lãnh đạo Bộ ban hành giải quyết.


PV (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: