08:53 | 21/06/2009

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Trong các buổi thảo luận, đã có 217 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và 27 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường đóng góp ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Đa số các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí về việc cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều ở một số luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm cải cách thủ tục, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình. Một số ý kiến tuy nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật, nhưng cho rằng, vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản liên quan đến nhiều luật, thời gian chuẩn bị còn ít, để bảo đảm chất lượng thì cần thêm thời gian nghiên cứu, xem xét, rà soát kỹ lưỡng, sửa đổi toàn diện các luật liên quan, do vậy, đề nghị xem xét, thông qua dự án Luật theo quy trình tại 2 kỳ họp thứ 5 và thứ 6. Cũng có ý kiến chưa tán thành việc sửa đổi, bổ sung này.

Giải trình về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Thực tế đã có nhiều văn bản luật điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được ban hành, ở những thời điểm khác nhau. Kết quả giám sát của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 cho thấy, hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng còn có những vướng mắc, thiếu tính thống nhất, đặc biệt là về quy trình, thủ tục đầu tư, dẫn tới việc hiểu và áp dụng pháp luật còn khác nhau. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm chậm tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước nói riêng và đầu tư xây dựng cơ bản nói chung trong những năm qua (số dự án chậm tiến độ năm 2005 chiếm 9,2% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong năm; năm 2006 là 13,1%; năm 2007 là 14,8%, năm 2008 là 16,6%)...Vì vậy, Quốc hội đã quyết định đưa Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Trong Tờ trình số 95/TTr-CP ngày 25/5/2009 của Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật gồm: Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai và Luật nhà ở với tổng số 25 điều; bãi bỏ 14 điều liên quan đến trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở quy định tại Luật Đất đai và Luật Nhà ở; các điều còn lại chỉ là chỉnh lý kỹ thuật liên quan đến việc thay thế tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của Luật Đất đai, “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” của Luật nhà ở bằng tên giấy chung.

Đa số ý kiến đều tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, phạm vi vi điều chỉnh quá rộng, sửa đổi, bổ sung 6 luật, với nhiều điều khoản, có nội dung chưa thực sự cấp bách. Vì vậy tại kỳ họp này Điều 19 và Điều 22 của Luật bảo vệ môi trường sẽ không được sửa. Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà lại quy định của Luật bảo vệ môi trường để hướng dẫn áp dụng Luật, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lập và trình phê duyệt các dự án.

Các nội dung được sửa đổi bổ sung bao gồm: Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 170.

Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 1 số điều gồm: Sửa đổi, bổ sung Điều 7 về Năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; sửa đổi Điều 40 về Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên; bổ sung Điều 40a về Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; sửa đổi Điều 43 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình: sửa đổi, bổ sung Điều 54. Các bước thiết kế xây dựng công trình và Điều 59. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; và sửa đổi, bổ sung Điều 55. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu có 21 nội dung được sửa đổi, bổ sung bao gồm: sửa đổi, bổ sung Khoản 30 và khoản 39 Điều 4; sửa đổi, bổ sung Điều 11; bổ sung khoản 18 và khoản 19 vào Điều 12; sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 20; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 29; sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 31; sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 33; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 35; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38; sửa đổi, bổ sung Điều 39; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 40; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43; sửa đổi, bổ sung Điều 46; sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 57; sửa đổi, bổ sung Điều 60; bổ sung các khoản 13, 14 và 15 vào Điều 61; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 7 và sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7.

Luật Đất đai có 7 nội dung được sửa đổi, bổ sung gồm: sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 4; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10; sửa đổi, bổ sung Điều 48; bổ sung khoản 10 Điều 49; sửa đổi, bổ sung Điều 52; Thay cụm từ“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại khoản 3 Điều 4, các điều 6, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 90, 105, 106, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 144 và 146 của Luật đất đai bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và bãi bỏ Điều 123 của Luật đất đai.

Luật Nhà ở có 7 nội dung được sửa đổi, bổ sung gồm: sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 132; Thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” tại các điều 10, 21, 22, 36, 57, 78, 93, 95, 125, 139 và khoản 2 Điều 66, điểm b khoản 2 Điều 106 của Luật nhà ở bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; Thay cụm từ “một trong các giấy tờ quy định tại Điều 15 của Luật này” tại khoản 3 Điều 66 bằng cụm từ “giấy tờ chứng minh tạo lập hợp pháp”; Thay cụm từ “theo trình tự quy định tại Điều 16 của Luật này” tại khoản 5 Điều 93 bằng cụm từ “theo quy định của Chính phủ”; Bỏ cụm từ “theo quy định của Luật này” tại khoản 6 Điều 21, khoản 1 Điều 22, điểm b khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 125; Bỏ cụm từ “theo quy định tại Điều 16 của Luật này” tại khoản 3 Điều 105 và Bãi bỏ các điều 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 127, 128, 130, 138 và 152 của Luật nhà ở.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vào việc xử lý các vấn đề về quy trình, thủ tục, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm đơn giản thủ tục đầu tư, giảm thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, là những vấn đề bức xúc nhất, đã được các cơ quan chức năng và các hiệp hội rà soát và đã được tổng kết, đánh giá qua cuộc giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỳ vọng, dự án Luật sớm được thông qua sẽ trực tiếp góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng các nguồn vốn kích cầu đầu tư nhằm chống suy giảm kinh tế ngay trong năm 2009.


Thu Hiền (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: