11:09 | 09/01/2017

Thông tư số 28/2016/TT-BXD: Những điểm mới tích cực xuất phát từ thực tiễn

(Xây dựng) - Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản, quản lý, vận hành nhà chung cư, cũng như bám sát các phát sinh xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD; Thông tư số 11/2015/TT-BXD và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.


Không ngừng nâng cao chất lượng khi soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là ưu tiên hàng đầu của Bộ Xây dựng. (Ảnh minh họa)

Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.

Cụ thể, tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BXD được sửa đổi như sau: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Tên và địa chỉ của cơ sở đào tạo, được Bộ Xây đựng công nhận và được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Sau khi có quyết định công nhận của Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ (bản sao) đề nghị công nhận cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cho Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo để Sở Xây dựng thực hiện theo dõi, kiểm tra và quản lý.

Bên cạnh đó, Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư trên cũng bổ sung thêm điều khoản: “Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học đối với từng đối tượng người học quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư và lịch kiểm tra cuối khóa học”.

Đối với Thông tư số 11/2015/TT-BXD, điều khoản hướng dẫn về giảng viên, cơ sở đào tạo, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của các cơ sở đào tạo, đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản quy phạm pháp luật khi yêu cầu giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải là người đã tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy và có kinh nghiệm tối thiểu là 05 năm trong hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực bất động sản hoặc tham gia kinh doanh bất động sản.

Cơ sở đào tạo phải lập danh sách giảng viên và bảng kê khai năng lực kinh nghiệm của giảng viên, đồng thời thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; ban hành quy chế quản lý đào tạo. Trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng, việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, mô hình Ban quản trị nhà chung cư cũng được Thông tư số 28 sửa đổi, bổ sung quy định ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cồ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.

Trong trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của Quy chế này.

Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình tự quản; các thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định của pháp luật.

Tán thành với những quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016, dư luận xã hội cho rằng, Thông tư mới đã thể hiện tính chất quan trọng, tầm ảnh hưởng lớn tới đời sống, xã hội. Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc xây dựng quy phạm pháp luật và bám sát những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn quản lý, Bộ Xây dựng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của cơ quan soạn thảo, ban hành các thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo tinh thần thận trọng, tính tương thích, chất lượng của thông tư.

Phúc Khang

Các bài đã đăng: