06:00 | 26/09/2014

Chương trình họp đại hội đồng cổ đông

(Xây dựng) - Tôi là một cổ đông đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, trưởng đội thi công số 1 của một Cty CP kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Ngày 05/07/2014, Cty của tôi tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua một dự án đầu tư của Cty. Tôi chỉ nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị với lý do nêu trên và kèm theo đó tài liệu gắn với dự án đầu tư sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thế nhưng khi diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thì lại phát sinh thêm một số nội dung gồm:

- Xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Xem xét bãi miễn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của tôi vì lý do đội thi công của tôi đã thực hiện một số hợp đồng gây bất lợi cho công ty?

Tôi thấy những nội dung này không nên xem xét ngay trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/07/2014 vì tài liệu về những nội dung này không được gửi cho các cổ đông xem xét trước, nên sẽ có những đánh giá không chính xác. Tuy nhiên những nội dung này vẫn được đưa ra thảo thuận và quyết định tại cuộc họp ngày 05/07/2014.

Vậy tôi có quyền làm đơn khởi kiện tại TAND có thẩm quyền về việc xin hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/07/2014 vì cuộc họp này vi phạm trình tự thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (không gửi đầy đủ chương trình cuộc họp và tài liệu cuộc họp) được không?

(Đinh Hải Xuân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Theo Điều 99 Luật Doanh nghiệp năm 2005, sau khi nhận được giấy triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cty liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị này phải bằng văn bản và được gửi tới người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.

Khi nhận được kiến nghị này (kiến nghị được gửi một cách hợp lệ), người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải đưa kiến nghị này vào chương trình dự kiến và khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập phải hỏi ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đưa những kiến nghị này vào nội dung chính thức của cuộc họp. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua, những kiến nghị này trở thành nội dung chính thức được thảo thuận trong cuộc họp.

Nếu Cty bạn đã đáp ứng đủ những trình tự, thủ tục nêu tại Điều 99 Luật Doanh nghiệp như đã nêu ở trên thì những vấn đề bổ sung được thảo thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/07/2014 là hợp lệ. Nếu trình tự, thủ tục không đáp ứng quy định thì bạn có quyền khởi kiện tại TAND có thẩm quyền về việc xin hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/07/2014 vì cuộc họp này vi phạm trình tự thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Luật sư Đinh Vũ Hòa


Các bài đã đăng: